Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kleyn - bedrijven

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken, overeenkomsten van opdracht en overige rechtsbetrekkingen waaronder begrepen onderhandelingen betreffende dergelijke overeenkomsten met Kleyn Group B.V. gevestigd te Vuren, en haar groepsmaatschappijen Kleyn Trucks B.V., Kleyn Vans B.V. en Kleyn Services B.V., hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen KLEYN, voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als AVW-KLEYN.
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden. Deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen KLEYN en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van KLEYN.
 4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 7:406 en 7:412 BW, zijn op de rechtsverhoudingen met KLEYN niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
 5. De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar wordt verwezen of eventuele andere in de branche gebruikelijke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.
 7. Indien KLEYN en opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen uit de overeenkomst.

AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale (arbeids)omstandigheden, gedurende normale werktijden en volgens de bij de opdracht door opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door KLEYN desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 3 dagen.

OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat KLEYN de order c.q. opdracht schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) heeft goedgekeurd en bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van KLEYN en deze voorwaarden.
 2. Indien een overeenkomst tussen KLEYN en opdrachtgever elektronisch tot stand komt, is KLEYN niet gehouden om de ontvangst van de verklaringen van opdrachtgever te bevestigen en is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op grond van het ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te ontbinden.
 3. Opdrachten van en acceptaties door opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever is slechts bevoegd een bestelling of opdracht te annuleren of te wijzigen met toestemming van KLEYN en voor zover dit redelijkerwijs van KLEYN kan worden gevergd en mits tegen betaling van annuleringskosten ten bedrage van 15% van de aankoopsom (exclusief btw). Indien de door opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullingen voor KLEYN extra kosten met zich meebrengen, is KLEYN gerechtigd deze integraal aan opdrachtgever door te berekenen. Tevens is KLEYN in dat geval gerechtigd een nieuwe levertijd vast te stellen. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor opdrachtgever aangepaste, samengestelde of geladen (o.a. stacking) zaken of specifiek op verzoek van opdrachtgever verrichte diensten/werkzaamheden betreft.
 4. KLEYN is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met opdrachtgever te beëindigen en/of om een door opdrachtgever geplaatste elektronische of schriftelijke opdracht, binnen 24 uur na ontvangst daarvan geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. Alle (prijs)opgaven, advertenties, afbeeldingen en overige aanduidingen en beschrijvingen van de zaken zijn met zorg gedaan, maar KLEYN staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen kunnen voordoen, bijvoorbeeld wat betreft kleuren. Wanneer opdrachtgever aantoont dat de geleverde zaken zodanig afwijken van de opgaven van KLEYN dat opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot afname verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht levering van het ontbrekende te vorderen of de overeenkomst te ontbinden voor zover dit is gerechtvaardigd door de afwijking.
 6. KLEYN is niet gehouden de opdrachten, bestellingen en/of mededelingen van opdrachtgever op juistheid te controleren. Een tekortkoming kan KLEYN niet worden toegerekend indien deze het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door opdrachtgever aan KLEYN verstrekte informatie onjuist is.
 7. Opdrachtgever is gehouden KLEYN alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om diens identiteit vast te stellen ( know your customer), het doel van de opdracht of overeenkomst met KLEYN en de (eind)bestemming van de door KLEYN te leveren zaken etc. zodat KLEYN aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regeling kan voldoen.
 8. KLEYN verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever welke benodigd zijn om aan toepasselijke wet- en regelgeving (o.a. terzake btw, RDW) te voldoen en welke benodigd zijn om de overeenkomst op te stellen en uit te voeren, alles met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. KLEYN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe wettelijk gehouden is. Opdrachtgever kan inzage in zijn/haar persoonsgegevens zoals verwerkt door KLEYN vragen, alsmede wijziging of verwijdering hiervan. KLEYN heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk in verband met de persoonsgegevens te voorkomen.

PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die KLEYN in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, af magazijn te Vuren, exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.
 2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is KLEYN gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
 3. Prijsstijgingen van meer dan 10% geven opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

BETALING

 1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen ( payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en is niet gerechtigd tot opschorting, verrekening of korting. KLEYN zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige betaling van de factuur, dan wel naar keuze van KLEYN het verstrekken van voor KLEYN genoegzame zekerheid voor betaling.
 2. Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig artikel V.1, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
 3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is KLEYN alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als volle maand), te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
 4. KLEYN is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen totdat opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Alle door KLEYN gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100 per geval en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door KLEYN ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
 6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen - zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.
 7. In geval van te late betaling komt een voor KLEYN nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.
 8. KLEYN is gerechtigd tot verrekening, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor verrekening is voldaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verrekenen van al hetgeen opdrachtgever aan KLEYN verschuldigd is, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen die KLEYN aan opdrachtgever verschuldigd is, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn en ongeacht uit welke rechtsverhouding.

LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

 1. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  • er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit KLEYN kan worden toegerekend of voorzienbaar was;
  • opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens KLEYN tekortschiet of er naar de uitsluitende mening van KLEYN gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten;
  • opdrachtgever KLEYN niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever indien van toepassing in gebreke blijft de plaats van aflevering mede te delen of  in gebreke blijft de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
 2. Levering in Nederland geschiedt af magazijn te Vuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.
 3. Indien KLEYN op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorgdraagt of indien de overeengekomen pariteit van de ICC Incoterms deze zorg op KLEYN legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door KLEYN slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever en alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening. Met zaken worden uitsluitend bedoeld de door KLEYN verkochte zaken en nimmer de eventuele lading die opdrachtgever aanbiedt om te worden geladen of reeds is geladen in de verkochte zaak. KLEYN accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele lading en deze is ook nimmer gedekt door een eventuele transportverzekering.
 4. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij KLEYN ter beschikking van opdrachtgever (Ex Works) of de door opdrachtgever aangewezen en gecontracteerde vervoerder (FCA) zijn gesteld. Indien opdrachtgever c.q. diens vervoerder de zaken niet afneemt, is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en worden de zaken opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien opdrachtgever weigert de zaken binnen de door KLEYN nader gestelde termijn af te nemen, is KLEYN gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken, waaronder begrepen eventuele lading die in verband met de za(a)k(en) wordt aangeboden, die zich bevindt op het terrein van KLEYN of die zich in de verkochte za(a)k(en) bevindt, op een door haar gewenste wijze te vervreemden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. KLEYN is gerechtigd haar vordering op opdrachtgever op de opbrengst te verhalen. Een eventueel restant wordt gedurende 1 jaar na afloop van de nader gestelde termijn beschikbaar gehouden voor opdrachtgever en deze kan schriftelijk, onder overlegging van bewijs, om uitbetaling bij KLEYN verzoeken, bij gebreke waarvan het restant na verloop van de periode van 1 jaar aan KLEYN vervalt.
 5. Levering buiten Nederland geschiedt FCA Vuren, tenzij schriftelijk een andere Incoterm van de International Chamber of Commerce (ICC), meest recente versie, is overeengekomen.
 6. KLEYN heeft het recht in gedeelten te leveren en werkzaamheden in gedeelten uit te voeren en deze afzonderlijk in rekening te brengen.

GARANTIE/RECLAME

 1. De door KLEYN geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in de bijbehorende overeenkomst. KLEYN handelt in occasions (doorlevering) waaraan een hoger risico is verbonden. Opdrachtgever accepteert en is zich bewust van dit risico. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven en behoudens voor zover er fabrieksgarantie geldt, in welk geval KLEYN geen verdere of andersluidende garantie geeft dan de betreffende fabrieksgarantie. Terzake verrichte werkzaamheden staat KLEYN ervoor in dat deze deugdelijk en naar beste vermogen zoals gebruikelijk in de branche en naar de op dat moment aanwezige standaarden en expertise worden uitgevoerd (inspanningsverbintenis). Indien en voor zover KLEYN op verzoek van opdrachtgever voor belading van de zaak zorgdraagt, geschiedt zulks in opdracht van opdrachtgever en geheel voor diens rekening en risico. KLEYN accepteert geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.
 2. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door KLEYN in de betreffende overeenkomst verleende garantie (“reclameert”), zal KLEYN de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst en deze voorwaarden is bepaald. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient opdrachtgever de zaken en werkzaamheden bij levering op zichtbare gebreken te controleren. Reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden dient opdrachtgever binnen 3 dagen na ontvangst respectievelijk aflevering schriftelijk aan KLEYN te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco's bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. Bij gebreke van tijdige melding als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op garantie/reclame. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan KLEYN ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek in de staat waarin deze zich bevonden ten tijde van de reclamatie.
 4. Reclame is niet mogelijk indien:
  • de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van KLEYN op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd, aangepast of gewijzigd;
  • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende of onjuist onderhoud of opslag) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van KLEYN;
  • het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn;
  • opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens KLEYN (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
  • opdrachtgever bij constatering van het gebrek niet al het nodige heeft gedaan om verdere schade aan de geleverde zaak te voorkomen, bijvoorbeeld door de zaak te blijven gebruiken.
 5. KLEYN staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten welke het gevolg zijn van het naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde zaken.
 6. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en diens reclame door KLEYN gegrond wordt bevonden, zal KLEYN te harer keuze de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren dan wel een prijsreductie verlenen.
 7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 8. Indien buiten de boven omschreven gevallen een klacht in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.
 9. Alle vorderingen gebaseerd op de stelling dat de zaken of de verrichte diensten niet voldoen aan het in de overeenkomst bepaalde verjaren door verloop van één jaar na de datum van aflevering of feitelijke beëindiging van de dienstverlening.

KEURING

Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op de tijd en plaats zoals door KLEYN vastgesteld.

NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

 1. KLEYN is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  • opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst (waaronder begrepen deze voorwaarden) tussen partijen;
  • opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  • faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of deze failliet wordt verklaard;
  • het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
  • een onderhands akkoord wordt aangeboden. In deze gevallen is iedere vordering van KLEYN op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat KLEYN tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van KLEYN passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt of gedurende meer dan veertig dagen in gebreke blijft met  afname is KLEYN zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval een gedane aanbetaling aan KLEYN vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door KLEYN aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
 2. KLEYN is in geval van niet nakoming door opdrachtgever alsmede in geval KLEYN goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet zal nakomen, bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt KLEYN en diens vertegenwoordigers onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en om deze plaatsen te betreden en zal dit recht ten behoeve van KLEYN en diens vertegenwoordigers bedingen bij de afnemers van opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, maar is uitdrukkelijk niet gerechtigd om op de zaken een beperkt recht, waaronder begrepen pandrecht (verbintenis- en goederenrechtelijk) te vestigen. Maakt opdrachtgever van zijn bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van KLEYN te leveren. Hij is eveneens verplicht KLEYN op eerste verzoek een stil pandrecht eerste in rang te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen en in de pandakte te verklaren dat hij bevoegd is tot verpanding en dat er geen beperkte rechten op de in pand te geven vorderingen rusten. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan KLEYN om dit pandrecht tot stand te brengen.
 4. De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de zaken worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van KLEYN door het recht van het land van bestemming van de zaken, met dien verstande dat (i) het recht van het land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan KLEYN biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de zaken daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.
 5. In geval van beslaglegging op de zaken die eigendom zijn van KLEYN of ingeval van aanvraag van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, van toepassing verklaring van de WSNP door of van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden KLEYN onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en ingeval van beslaglegging de beslaglegger mede te delen dat opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

RETENTIERECHT

KLEYN is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van KLEYN met betrekking tot die overeenkomst, inclusief rente en kosten, volledig is betaald.

INRUIL

Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, geschiedt dit voor eigen risico en zijn alle kosten met betrekking tot het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. KLEYN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. Voor zover wettelijk toegestaan sluit KLEYN aansprakelijkheid wegens non-conformiteit uitdrukkelijk uit. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel VII geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvoor en iedere vordering tot schadevergoeding, ook die terzake bedrijfsschade (stil stand schade, derving van inkomsten, geleden verlies, gederfde winst), persoonlijke ongevallen, schade aan of verlies van of vertraging verband houdende met lading van opdrachtgever en andere indirecte of immateriële schade van welke aard dan ook alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KLEYN of haar direct leidinggevenden.
 2. KLEYN is evenmin aansprakelijk voor opzet of (bewuste) roekeloosheid van ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld en voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. KLEYN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.
 4. KLEYN is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van opdrachtgever en/of derden die zich op haar terrein bevinden.
 5. Opdrachtgever zal KLEYN vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle aanspraken c.q. rechten van derden verband houdend met de levering van de zaken of het verrichten van diensten voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die opdrachtgever toekomen jegens KLEYN. Tevens zal opdrachtgever KLEYN vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van iedere aanspraak ter zake van overlijden van of persoonlijk letsel aan personeel van opdrachtgever of personeel van derden en/of schade aan zaken in eigendom van opdrachtgever en/of derden voor zover zulks gebeurt op het terrein van KLEYN. Een uitzondering op deze verplichtingen van opdrachtgever bestaat indien en voor zover de vordering voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van KLEYN of diens direct leidinggevenden.
 6. Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende of vaststellende voorwaarden die in verband met de geleverde zaken of verrichte diensten door leveranciers of onderaannemers van KLEYN aan KLEYN kunnen worden tegengeworpen, zullen door KLEYN ook aan opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
 7. KLEYN bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens opdrachtgever mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
 8. Bovenstaande laat enige dwingendrechtelijke aansprakelijkheid onverlet.

OVERMACHT

 1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en macht van KLEYN, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van KLEYN kan worden verlangd, zoals import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of (dreigende) aanslagen, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door KLEYN ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, te late aanlevering door opdrachtgever van lading die hij wenst te vervoeren middels de gekochte zaak etc.
 2. KLEYN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. KLEYN is alsdan gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is bij overmacht van KLEYN pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, nadat zij KLEYN een redelijke termijn voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst heeft gegund.

PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden of een overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op rechtsgeldige wijze zo dicht mogelijk benadert.

PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van KLEYN is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens KLEYN moet voldoen.
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van KLEYN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6.5.3 BW, Titel 1 van boek 7 BW en het Weens Koopverdrag.
 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en KLEYN gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen naar de uitsluitende keuze van KLEYN worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht of door arbitrage door het Nederlandse Arbitrage Instituut. Plaats van arbitrage is Rotterdam. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 arbiter en de taal van de procedure is Engels. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in artikel 1046 Rv. is uitgesloten. Arbitrage laat onverlet de mogelijkheid van partijen om een voorlopige voorziening in kort geding te vorderen voor de bevoegde rechter.

CODE OF CONDUCT

Bekijk hier de Code of Conduct van de Kleyn Group 

Versie 2021